End User License Agreement

Dit is een overeenkomst tussen Licentiegever (Element Engage, LLC) en de Licentiehouder, die een licentie heeft om de genoemde Software te gebruiken; Eenvoudige bestandslijst Pro en extensies.

Licentieverlening: Licentiehouder erkent dat deze Software wordt geleverd onder de GNU General Public License (GPLv2 of hoger) voor alle PHP-code die wordt beschouwd als een afgeleid werk van WordPress. De GPL-aspecten van deze Software kunnen onder dezelfde licentie gratis worden gebruikt, gewijzigd en gedistribueerd. Voor alle andere aspecten van de Software, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, CSS en JavaScript, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Licentiegever verleent Licentiehouder een beperkte, niet-exclusieve licentie om de genoemde Software te gebruiken op een internetdomein dat is geregistreerd bij Element Engage, LLC. Licentienemer mag geen kopieën maken van de Software, of toestaan ​​dat kopieën van de Software door anderen worden gemaakt, behalve zoals toegestaan ​​door de GPL voor delen van de Software die onder die licentie vallen. Licentienemer mag uitsluitend voor back-updoeleinden kopieën van de Software maken.

Eigendom en intellectueel eigendom: Licentiegever is en blijft eigenaar van alle titels, rechten en belangen in de Software. Voor de door de GPL gedekte onderdelen van de Software is dit eigendom onderworpen aan de voorwaarden van de GPL.

Beperkte garantie: De Software is onderworpen aan een beperkte garantie. Licentiegever garandeert dat de Software zal functioneren in overeenstemming met de gedrukte documentatie, en, voor zover Licentiegever weet, vormt het gebruik door Licentiehouder van deze Software in overeenstemming met de gedrukte documentatie geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Deze beperkte garantie geldt voor een periode van 30 dagen na levering.

Remedie: In geval van schending van de Beperkte Garantie is de exclusieve remedie van Licentienemer als volgt: Licentiehouder zal alle kopieën van de niet-GPL-onderdelen van de Software vernietigen. De Licentiegever zal de Licentienemer op kosten van de Licentiegever een vervangend exemplaar van de Software sturen, of een volledige terugbetaling uitvoeren.

Beperking van aansprakelijkheid: Niettegenstaande het voorgaande IS LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK VOOR LICENTIEHOUDER VOOR ENIGE SCHADE, inclusief compenserende, speciale, incidentele, exemplaire, punitieve of vervolgschade, die verband houdt met of voortvloeit uit deze Licentieovereenkomst of het gebruik van deze Software door de Licentiehouder.

Schadeloosstelling: Licentienemer gaat ermee akkoord Licentiegever te verdedigen en schadeloos te stellen en Licentiegever te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, klachten of uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten van Licentienemer.

Beëindiging: Licentiegever heeft het recht om deze Licentieovereenkomst en het recht van Licentiehouder om deze Software te gebruiken te beëindigen bij elke materiële inbreuk door Licentiehouder.

Algemene bepalingen: Op deze licentieovereenkomst is het recht van Minnesota van toepassing dat van toepassing is op contracten in Minnesota. Het is de volledige en exclusieve overeenkomst tussen Licentiegever en Licentiehouder met betrekking tot deze Software, en vervangt alle eerdere onderhandelingen, transacties en overeenkomsten.