End User License Agreement

 1. Dit is een overeenkomst tussen licentiegever (Element Engage, LLC) en Licentienemer, die een licentie heeft gekregen om de genoemde Software te gebruiken; Simple File List Pro, inclusief optionele software-extensies voor Search & Pagination en / of File Access Manager.
 2. Licentienemer erkent dat dit slechts een beperkte, niet-exclusieve licentie is. Licentiegever is en blijft de eigenaar van alle titels, rechten en belangen in de Software.
 3. Deze licentie geeft de licentiehouder toestemming om de software alleen te installeren op een internetdomein dat is geregistreerd bij Element Engage, LLC. Licentienemer zal geen kopieën maken van de Software en zal geen kopieën van de Software door anderen laten maken, tenzij geautoriseerd door deze Licentieovereenkomst. Licentienemer mag alleen voor back-updoeleinden kopieën van de Software maken.
 4. Wijziging van de Softwarecode is volgens deze Licentieovereenkomst verboden zonder voorafgaande toestemming van de Licentiegever.
 5. Deze software is onderhevig aan een beperkte garantie. Licentiegever garandeert Licentienemer dat het digitale medium waarop deze Software wordt gedistribueerd bij normaal gebruik vrij is van materiaal- en fabricagefouten, de Software zal presteren in overeenstemming met de gedrukte documentatie en voor zover Licentiegever weet dat het gebruik van deze Software door Licentienemer volgens de gedrukte documentatie is geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Deze beperkte garantie duurt 30 dagen na levering. Voor zover wettelijk toegestaan, VERVANGT DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN WIJST DE LICENTIEGEVER ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VAN EIGENDOM, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GARANTIE. Geen enkele vertegenwoordiger van de licentiegever is bevoegd om andere garanties te geven of deze beperkte garantie te wijzigen. Elke actie wegens schending van deze beperkte garantie moet worden gestart binnen een jaar na het verstrijken van de garantie. Omdat sommige rechtsgebieden geen enkele beperking van de duur van een impliciete garantie toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet van toepassing op deze licentiehouder. Als de wet geen afwijzing van impliciete garanties toestaat, is elke impliciete garantie beperkt tot 30 dagen na levering van de Software aan Licentienemer. Licentienemer heeft specifieke wettelijke rechten op grond van deze garantie en kan, afhankelijk van de jurisdictie van Licentienemer, aanvullende rechten hebben.
 6. In het geval van een inbreuk op de Beperkte Garantie, is het exclusieve verhaal van Licentienemer als volgt: Licentienemer zal alle kopieën van de Software aan Licentiegever vernietigen, op kosten van Licentienemer, samen met het aankoopbewijs. (Licentienemer kan een stapsgewijze uitleg van deze procedure krijgen door contact op te nemen met Licentiegever op [e-mail beveiligd]) Naar keuze van de Licentiegever zal Licentienemer ofwel op kosten van Licentiegever een vervangende kopie van de Software sturen of een volledige terugbetaling doen.
 7. Niettegenstaande het voorgaande, IS LICENTIEGEVER NIET AANSPRAKELIJK JEGENS LICENTIEHOUDER VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN COMPENSERENDE, SPECIALE, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE, STRAFSCHADE OF GEVOLGSCHADE, VERBONDEN MET OF VOORTVLOEIEND UIT DEZE LICENTIEOVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE LICENTIEHOUDER.
 8. Licentienemer stemt ermee in Licentiegever te verdedigen en schadeloos te stellen en Licentiegever te vrijwaren van alle claims, verliezen, schade, klachten of uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten van Licentienemer.
 9. Licentiegever heeft het recht om deze Licentieovereenkomst te beëindigen en Licentienemer heeft het recht om deze Software te gebruiken bij enige materiële schending door Licentienemer.
 10. Licentienemer stemt ermee in om bij beëindiging van de licentie alle exemplaren van de software te retourneren of alle exemplaren van de software te vernietigen.
 11. Deze licentieovereenkomst is de volledige en exclusieve overeenkomst tussen licentiegever en licentienemer met betrekking tot deze software. Deze licentieovereenkomst vervangt en vervangt alle eerdere onderhandelingen, transacties en overeenkomsten tussen licentiegever en licentienemer met betrekking tot deze software.
 12. Deze licentieovereenkomst wordt beheerst door het recht van Minnesota dat van toepassing is op contracten in Minnesota.
 13. Deze licentieovereenkomst is geldig zonder ondertekening van de licentiegever. Het wordt van kracht bij de eerdere registratie van de Licentiehouder of het gebruik van de Software door de Licentiehouder.