End User License Agreement

 1. Toto je dohoda mezi poskytovatelem licence (Společnost Element Engage, LLC) a Držitel licence, kterému je udělena licence k používání uvedeného Softwaru; Simple File List Pro, včetně volitelných softwarových rozšíření Search & Pagination nebo File Access Manager.
 2. Držitel licence bere na vědomí, že se jedná pouze o omezenou nevýlučnou licenci. Poskytovatel licence je a zůstává vlastníkem všech titulů, práv a podílů na softwaru.
 3. Tato licence umožňuje Držiteli licence instalovat Software pouze na internetovou doménu, která byla zaregistrována u společnosti Element Engage, LLC. Držitel licence nebude pořizovat kopie Softwaru ani nedovolí, aby si kopie Softwaru pořizovaly jiné osoby, pokud to nebude povoleno touto Licenční smlouvou. Držitel licence může kopírovat Software pouze pro účely zálohování.
 4. Úprava softwarového kódu je podle této licenční smlouvy zakázána bez předchozího souhlasu poskytovatele licence.
 5. Na tento software se vztahuje omezená záruka. Poskytovatel licence zaručuje Držiteli licence, že digitální médium, na kterém je tento Software distribuován, neobsahuje vady materiálu a zpracování při běžném používání, bude Software fungovat podle své tištěné dokumentace a podle nejlepšího vědomí Poskytovatele licence bude tento Software používat podle tištěná dokumentace není porušením práv duševního vlastnictví žádné třetí strany. Tato omezená záruka trvá po dobu 30 dnů po dodání. V rozsahu povoleném zákonem VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÁ ZÁRUKA NAHRADUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, A POSKYTOVATEL LICENCE ODMÍTÁ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA NÁZEV, OBCHODOVATELNOST, NEPLATNOST. Žádný agent poskytovatele licence není oprávněn poskytovat žádné další záruky nebo upravovat tuto omezenou záruku. Jakákoli opatření pro porušení této omezené záruky musí být zahájena do jednoho roku od vypršení platnosti záruky. Protože některé jurisdikce neumožňují žádné omezení délky implicitní záruky, výše uvedené omezení se na tohoto Držitele licence nemusí vztahovat. Pokud zákon neumožňuje odmítnutí implikovaných záruk, pak je jakákoli implicitní záruka omezena na 30 dní po dodání Softwaru Držiteli licence. Držitel licence má na základě této záruky zvláštní zákonná práva a v závislosti na jurisdikci Držitele licence může mít další práva.
 6. V případě porušení omezené záruky je výhradní opravný prostředek Držitele licence následující: Držitel licence zničí všechny kopie Softwaru Poskytovateli licence na náklady Držitele licence spolu s dokladem o koupi. (Držitel licence může získat podrobné vysvětlení tohoto postupu kontaktováním poskytovatele licence na adrese [chráněno e-mailem]) Podle uvážení Poskytovatele licence Poskytovatel licence buď zašle Držiteli licence náhradní kopii Softwaru na náklady Poskytovatele licence, nebo mu vrátí plnou náhradu.
 7. Bez ohledu na výše uvedené NENÍ LICENČNÍ SPOLEČNOST ODPOVĚDNÁ LICENČNÍM ZA JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ NÁHRADNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH, PŘÍKLADNÝCH, PUNITIVNÍCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, KTERÉ JSOU SPOJENY Z TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY NEBO VÝSLEDKŮ TOHOTO UŽÍVÁNÍ LICENCE.
 8. Držitel licence souhlasí s tím, že bude bránit a odškodňovat Poskytovatele licence a chránit Poskytovatele licence před veškerými nároky, ztrátami, škodami, stížnostmi nebo výdaji souvisejícími s obchodními operacemi Držitele licence nebo z nich vyplývajícími.
 9. Poskytovatel licence má právo ukončit tuto licenční smlouvu a právo nabyvatele licence používat tento software při jakémkoli podstatném porušení ze strany nabyvatele licence.
 10. Držitel licence souhlasí s vrácením Poskytovateli licence nebo zničením všech kopií Softwaru po ukončení Licence.
 11. Tato licenční smlouva je úplná a výlučná dohoda mezi poskytovatelem licence a nabyvatelem licence týkající se tohoto softwaru. Tato licenční smlouva nahrazuje a nahrazuje veškerá předchozí jednání, jednání a dohody mezi poskytovatelem licence a nabyvatelem licence týkající se tohoto softwaru.
 12. Tato licenční smlouva se řídí právem Minnesoty platným pro smlouvy v Minnesotě.
 13. Tato licenční smlouva je platná bez podpisu poskytovatele licence. Nabývá účinnosti dřívější registrací nebo použitím softwaru držitelem licence.